Privacybeleid

Blankenbergevakantie

Charlotte Swaegers
Zuiderdijk 10d
2310 Rijkevorsel
+479904641

  1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website https://www.blankenbergevakantie.be en andere websites die eigendom zijn van Blankenbergevakantie het gebruik van onze diensten en producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

  1. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website https://www.blankenbergevakantie.be, het gebruik van onze diensten en producten, aangeboden door onszelf, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

  1. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor aanbiedingen van bepaalde diensten en producten, welke pagina’s u bezoekt, via welke pagina’s u terecht kwam op onze homepage,…

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op een betere surfervaring en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar meer informatie over onze diensten, een prijsofferte, om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan uw behoeften. Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg nieuwsbrieven en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Als u geen nieuwsbrieven of andere commerciële informatie van ons wenst te ontvangen, volstaat het uw verzoek eenvoudig mee te delen via e-mail: info@blankenbergevakantie.be.

De verzameling van uw gegevens als klant van Blankenbergevakantie dient tevens voor het uitvoeren van onze overeenkomsten en het opmaken en elektronisch (of per post) verzenden van de factuur…

  1. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

– Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

– Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.
– De uitvoering van de overeenkomst
– Om aan een wettelijke verplichting te voldoen
– Vanwege een gerechtvaardigd belang

 

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

  1. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners: ons boekhoudkantoor, onze advocaat of een onderaannemer waar wij eventueel beroep op doen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming hiervoor ten allen tijde intrekken door dit eenvoudig mee te delen via e-mail: info@blankenbergevakantie.be.

  1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 20 jaar of zolang het effectief nodig is. Deze termijn is ingegeven door  een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

–       De gegevens in onze mailinglist (e-mailadressen) worden verwijderd van zodra er een uitschrijving uit de mailinglist gebeurt.

–       Uw gegevens als klant worden bewaard zolang het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tot de beëindiging van de overeenkomst, tenzij het bewaren van de gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

–       Uw gegevens worden uit onze database verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent teneinde deze gegevens te laten verwijderen.

  1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.  Onze websites op de webserver bij onze hostingprovider worden dagelijks geback-upt.  Ook lokaal worden deze op meerdere plaatsen bewaard en geback-upt.  De persoonlijke gegevens van onze klanten worden bewaard en geback-upt en ons computersysteem is voorzien van de nodige beveiliging: firewall, virusscanners,… .

  1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door:

Blankenbergevakantie

Charlotte Swaegers
Zuiderdijk 10d
2310 Rijkevorsel
+479904641

U kan ons bereiken via telefoon: 0032472729503 of e-mail: info@blankenbergevakantie.be.

  1. Uw rechten van inzage/toegang, recht tot verbetering, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming en profilering, en gegevensoverdracht

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht/inzagerecht, een recht tot verbetering, recht tot verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben (het recht om vergeten te worden).

Het recht om vergeten te worden kan uitgeoefend worden in de volgende welbepaalde gevallen:

–       de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden;

–       de betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

–       de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

–       de persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;

–       de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke bepaling;

–       de persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij

U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht op gelimiteerde verwerking in bepaalde gevallen. U heeft het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens, wordt een volledig geautomatiseerde beoordeling gemaakt met betrekking tot het aangaan en in stand houden van een klantenrelatie.

De elementen die aan de basis liggen van deze beoordeling zijn (bijvoorbeeld) de reeds bestaande contacten, de betalingsgegevens, de termijnen van betaling, het volume van de bestellingen.

U heeft het recht uw standpunt m.b.t. deze beoordeling naar voor te brengen. Indien U het wenst, kan zowel de beslissing als uw standpunt besproken worden.

U heeft eveneens het recht zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming en profilering (behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet).

U kunt uw rechten uitoefenen:

Ofwel door een brief te versturen aan Blankenbergevakantie Charlotte Swaegers
Zuiderdijk 10d
2310 Rijkevorsel of een e-mail te versturen naar info@blankenbergevakantie.be.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te desactiveren.

  1. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Voor meer details verwijzen we u naar onse Cookies Disclaimer.